We Pop-Up -hanke kehitti tuettua vapaaehtoistoimintaa Lapinlahden Lähteellä

Hanke on päättynyt.

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n We Pop-Up -hanke toteutettiin vuosina 2017-2019 Lapinlahden Lähteellä. Toimintaa rahoitti STEA. Hankkeen tavoitteena oli yksinäisyyden vähentäminen tarjoamalla mahdollisuuksia tulla mukaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaan sekä kulttuuri- ja luontoaiheisia tapahtumia ja projekteja toteuttaviin työryhmiin. Toiminta oli kaikille avointa ja maksutonta, mutta suunnattu erityisesti ihmisille, joilla oli elämäntilanteen tai mielenterveyden asettamia haasteita.

Matalan kynnyksen ryhmät olivat säännöllisiä ja avoimia toiminnallisia ryhmiä. Ryhmät tarjosivat mahdollisuuden tavata ihmisiä, oppia ja kokeilla uutta sekä kehittää omia sosiaalisia taitoja. Ryhmiin saattoi tulla myös vain kuuntelemaan ja katselemaan ja juomaan kupin kahvia. Näin tuettiin osallistumista myös niinä päivinä, kun oma jaksaminen oli heikkoa. Osallistujan aktiivisuuden kasvaessa oli mahdollista siirtyä työryhmätoimintaan. Työryhmissä toteutettiin osallistujien omista ideoista lähtöisin olevia tapahtumia ja projekteja. Työryhmiin osallistuminen edellytti sitoutumista yhteisen tavoitteen saavuttamiseen ja halua ottaa vastuu sovituista tehtävistä. Jos työryhmätyöskentelyn tuntui liian haastavalta, osallistujille tarjottiin myös mahdollisuutta kasvattaa omaa toiminnallista roolia apuohjaajana toimimisen kautta. Apuohjaaja sai suunnitella ja ohjata esim. yhden matalan kynnyksen ryhmän kokoontumiskerran. Ohjausvastuun laajuus räätälöitiin osallistujan voimavarojen mukaan ja tukena oli hankkeen työntekijä.

Hankkeessa toteutettuja työryhmiä olivat mm. Pakopelityöryhmä, Juhannustapahtuma, Viherpeukalot viljelykerho, Animaatiotyöryhmä, Sosiaalisten tilanteiden jännittäjät -ryhmä ja Joulutapahtuma. Hankkeessa toimi myös näyttelytyöryhmä, joka toteutti osallistujien näyttelyjä hankkeen näyttelytilaan. Kolmen vuoden aikana matalan kynnyksen ryhmätoiminnassa oli noin 600 osallistujaa ja työryhmissä noin 270 osallistujaa. Hankkeessa oli lisäksi noin 40 vapaaehtoista, jotka toimivat ohjaajina ja apuohjaajina, taiteilijamentoreina, näyttelyvalvojina. ja tapahtuma-avustajina Kerätyn palautteen perusteella 51 % osallistujista koki toimintaan osallistumisen vähentäneen heidän yksinäisyyden kokemustaan joko paljon tai jonkin verran.

Hankkeen toiminta muotoutui käytännön kokeilujen, erehdysten, arkihavaintojen ja osallistujien ideoiden ja palautteen pohjalta. Toimintaa kehitettiin myös yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Toiminnan lopullinen muoto onkin osallistujien ideoiden, toiminnan ja yhteistyön tulos. Kokemusten pohjalta muotoiltiin tuetun vapaaehtoistoiminnan malli Osallisuuden polku. Mallista on julkaistu opas, jossa esitellään Osallisuuden polku ja joukko konkreettisia ohjeita, joilla vastaavaa toimintaa voi käynnistää muuallakin. Mallin perusajatus on tarjota säännöllistä avointa ryhmätoimintaa ja sen rinnalla enemmän sitoutumista ja aktiivisuutta vaativaa työryhmätyöskentelyä sekä mahdollisuuden toimia ryhmien apuohjaajana. Kaikissa toiminnoissa annetaan tilaa osallistujien omille ideoille ja omien taitojen jakamiselle. Jokainen voi valita itselleen sopivan osallistumisen tavan ja voimavarojen ja turvallisuudentunteen lisääntyessä edetä polulla. Oppaaseen voi tutustua alla olevan linkin kautta.

We Pop-Up -hankkeessa kehitetyn toimintamallin mukainen toiminta jatkuu Lapinlahden Lähteellä. Jatkotoiminnassa säännöllisistä matalan kynnyksen ryhmistä jatkaa Avoin lautapeli-ilta tiistaisin klo 16-19 Kahvila Lähteellä ja Kohtaamisten kahvipöytä keskiviikkoisin klo 14-16 Kahvila Lähteellä. Lisäksi tapahtumatyöryhmiä käynnistetään keväästä 2020 alkaen. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Osallisuuden polku opasta voit selata täältä:
https://www.prolapinlahtiry.fi/wp-content/uploads/2019/11/osallisuudenpolku.pdf