LIITY JÄSENEKSI

Jäsenenä olet tärkeä tuki palkitulle toiminnallemme. Pro Lapinlahti vastaa useimmista Lapinlahden Lähten toiminnoista, joten jäsenenämme tuet samalla Lapinlahden Lähteen toimintaa. Jäsenenä saat kaksi kertaa vuodessa kattavan jäsenkirjeen, josta saat tietoa yhdistyksen kuulumisista ja tapahtumista. Jäsenmaksu on 15€.

Pro Lapinlahti on Suomen mielenterveysseuran paikallisyhdistys ja yhdistykseen liitytään Seuran sivujen kautta: https://mieli.fi/liity-jaseneksi/. Valitse pudotusvalikosta Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry.

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!
Mikäli haluat osallistua tapahtumien ja toiminnan suunnittelemiseen, ota yhteyttä toimintakordinaattori Katja Liuksialaan:
katja.liuksiala@lapinlahdenlahde.fi

PRO LAPINLAHTI MIELENTERVEYSSEURA RY

21.12.2020 Voimassaolevat säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, Pro
Lappviken förening för mental hälsa rf. Yhdistyksen kotipaikka on
Helsinki ja toiminta-alue Etelä-Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on kansalais- ja kansanterveysjärjestö, jonka tarkoituksena
on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden ongelmia sekä
vaalia Lapinlahden sairaala-alueen kulttuuriperintöä ja
luontoarvoja.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi – harjoittaa valistusja
tiedotustoimintaa, – toteuttaa alueellaan sekä hyvinvointi- että
psykososiaalisia tukipalveluja, – ylläpitää toimialueellaan
kriisikeskusta, – toteuttaa yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä
kehittämishankkeita, – tarjota koulutusta ja työnohjausta, –
järjestää koko elämänkulkua koskevaa liikunta-, kulttuuri- ja
sivistystoimintaa, – toimia yhteistyössä mielenterveyttä edistävien
järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa, – osallistua alan
kansainväliseen yhteistyöhön, – edistää entisen Lapinlahden
sairaalan alueella sen kulttuurihistoriallisen arvon mukaista
toimintaa, – tehdä esityksiä ja aloitteita Lapinlahden sairaalaalueen
kulttuuriperinnön suojelemiseksi sekä -tehdä esityksiä ja
aloitteita Lapinlahden sairaalapuiston luonnon monimuotoisuuden
suojelemiseksi.

4 § Yhdistyksen talous

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja,
vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä
järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi toteuttaa mielenterveystyöhön liittyviä palveluja omana
elinkeinotoimintana, erillisen yhtiön kautta tai yhteistyössä
toisten toimijoiden kanssa.

Yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä
samansuuntaista toimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden osakkeita.
Yhdistys voi myös harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää
julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän
taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen.Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta
ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen
erottamispäätöksen tekemistä.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on
jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eikä kehotuksesta huolimatta ole
sitä suorittanut laiminlyöntiä seuraavan tilikauden loppuun
mennessä.

7 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää
vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityisille
henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, jotka ovat joko
varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) muuta varsinaista
jäsentä ja nollasta neljään (0-4) varajäsentä.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet
ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on
vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus
ratkaistaan arvalla.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai
tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta, mikäli hallitus yksimielisesti
niin päättää.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen tai
hallituksen määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen taloutta hoidetaan hallituksen hyväksymän taloussäännön
mukaisesti.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto
toimittamastaan yhdistyksen talouden ja hallinnon tarkastuksesta
hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä
tai sähköpostiviestillä taikka ilmoittamalla paikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.

Kullakin varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni.

Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Päätökset tehdään yksikertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa
kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai
tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään
kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös edelliseltä
tilikaudelta, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille 7. vahvistetaan kuluvan vuoden
toimintasuunnitelma, talousarvio sekä seuraavan vuoden jäsenmaksujen
suuruudet 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut
varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 9. valitaan
toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 10. käsitellään muut
kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen
kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kolme (3) kuukautta
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Suomen
Mielenterveysseura ry:lle käytettäväksi Helsingin alueella toimivien
rekisteröityjen mielenterveysseurojen kehittämistoimintaan.