Kuva: Lilli Kinnunen

LIITY JÄSENEKSI

Jäsenenä olet tärkeä tuki palkitulle toiminnallemme. Pro Lapinlahti vastaa useimmista Lapinlahden Lähten toimminnoista, joten jäsenenämme tuet samalla Lapinlahden Lähteen toimintaa. Jäsenenä saat kaksi kertaa vuodessa kattavan jäsenkirjeen, josta saat tietoa yhdistyksen kuulumisista ja tapahtumista. Jäsenmaksu on 15€.

Pro Lapinlahti on Suomen mielenterveysseuran paikallisyhdistys ja yhdistykseen liitytään Seuran sivujen kautta: http://www.mielenterveysseura.fi/fi/jäseneksi-liittymislomake. Valitse pudotusvalikosta Pro Lapinlahti ms.

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!
Mikäli haluat osallistua tapahtumien ja toiminnan suunnittelemiseen, ota yhteyttä puheenjohtaja Katja Liuksialaan: 

katja.liuksiala@lapinlahdenlahde.fi

PRO LAPINLAHTI MIELENTERVEYSSEURA RY

09.05.2019 Voimassaolevat säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, Pro Lappviken förening för mental hälsa rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Etelä-Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus Yhdistys on kansalais- ja kansanterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden ongelmia sekä vaalia Lapinlahden sairaala-alueen kulttuuriperintöä.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi – harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa, – toteuttaa alueellaan sekä hyvinvointi- että psykososiaalisia tukipalveluja, – ylläpitää toimialueellaan kriisikeskusta, – toteuttaa yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä kehittämishankkeita, – tarjota koulutusta ja työnohjausta, – järjestää koko elämänkulkua koskevaa liikunta-, kulttuuri- ja sivistystoimintaa, – toimia yhteistyössä mielenterveyttä edistävien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa, – osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön, – edistää entisen Lapinlahden sairaalan alueella sen kulttuurihistoriallisen arvon mukaista toimintaa, sekä – tehdä esityksiä ja aloitteita Lapinlahden sairaala- alueen kulttuuriperinnön suojelemiseksi.

4 § Yhdistyksen talous Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi toteuttaa mielenterveystyöhön liittyviä palveluja omana elinkeinotoimintana, erillisen yhtiön kautta tai yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa. Yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä samansuuntaista toimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden osakkeita. Yhdistys voi myös harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville.

5 § Jäsenet Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eikä kehotuksesta huolimatta ole sitä suorittanut laiminlyöntiä seuraavan tilikauden loppuun mennessä.

7 § Jäsenmaksu Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityisille henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, jotka ovat joko varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

8 § Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta neljään (0-4) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, mikäli hallitus yksimielisesti niin päättää.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen tai hallituksen määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen taloutta hoidetaan hallituksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen talouden ja hallinnon tarkastuksesta hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostiviestillä taikka ilmoittamalla paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kullakin varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Päätökset tehdään yksikertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12 § Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudet 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kolme (3) kuukautta vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Suomen Mielenterveysseura ry:lle käytettäväksi Helsingin alueella toimivien rekisteröityjen mielenterveysseurojen kehittämistoimintaan.

 

 

Vastaa